Wwft check voor makelaars

Wwft check voor makelaars

Als makelaar moet u aan de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoen. Bij de aankoop en verkoop van panden, maar sinds mei 2020 ook bij het sluiten van overeenkomsten tot huur wanneer de maandelijkse huurprijs €10.000 of meer bedraagt. Maar hoe zat het ook alweer? Met deze Wwft check voor makelaars bent u weer compliant!

1. Identificatie

De eerste stap van deze Wwft check voor makelaars omvat het identificeren van degene(n) waarmee u zaken doet. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen en rechtspersonen. In het geval van een natuurlijk persoon stelt u middels een origineel identiteitsbewijs de identiteit van uw cliënt vast. Bij rechtspersonen verifieert u de identiteit van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en laat u deze uiteindelijk belanghebbende(n) een UBO verklaring tekenen.

Download UBO Verklaring

2. Risicoclassificatie

Naast de identificatie van uw cliënt legt u ook de aard van de transactie, de herkomst en bestemming van financiële middelen vast. Op basis van deze informatie voert u een risicobeoordeling uit. Hierbij gaat u na of er een laag dan wel hoog risico gemoeid is met de beoogde transactie. Bij een laag risico is de initiële gegevensverzameling voldoende, maar het kan ook zijn dat u nader onderzoek moet doen naar de financiële middelen van uw cliënt of dat u – in het geval van een hoog risicoprofiel- een verscherpt cliëntenonderzoek moet uitvoeren.

Download E-paper Risico Classificatiemodel

3. Cliëntenonderzoek (optioneel)

Op basis van de risicoclassificatie moet u wellicht een (verscherpt) cliëntenonderzoek uitvoeren. Hierbij checkt u onder andere of uw cliënt gerelateerd aan of zelf een Politically Exposed Person (PEP) is, op sanctielijsten voorkomt of negatief in de media is verschenen. Met onze Customer Due Diligence oplossing checkt u met één druk op de knop alle relevante risicofactoren van uw cliënt.

Meer over Customer Due Diligence Realworks Integratie

4. Ongebruikelijke transacties melden

Wanneer het cliëntenonderzoek mislukt of wanneer er op basis van eerdere stappen kan worden vastgesteld dat de beoogde transactie een ongebruikelijk karakter heeft, moet u de transactie melden bij de FIU. U meldt de transactie ook wanneer er voorgenomen wordt om te betalen in contanten, met cheques en met een prepaid card of ander vooraf betaald betaalinstrument.

5. Monitoring & review

De laatste stap uit deze Wwft check voor makelaars is het vastleggen van alle resultaten in een dossier en het monitoren van eventuele veranderingen in risicoprofiel van uw cliënt. U heeft een bewaarplicht van minimaal 5 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie. Ondertussen onderwerpt u uw cliënt aan een voortdurende controle met betrekking tot de risicofactoren. Met Handelzeker CDD-monitoring gebeurt dat automatisch en krijgt u direct een melding bij een eventuele wijziging. Zo heeft u nergens meer omkijken naar.

Vraag nu demo aan!