Wat is de Wwft?

Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme.

De Wwft is de Wet ter voorkoming van Witwassen & Financieren Terrorisme. De wet is bedoeld om terrorismefinanciering en witwassen van geld te bestrijden.

Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is.

Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Als ondernemer bent u dagelijks gefocust op uw corebusiness. De meeste ondernemers handelen integer en zijn zich er niet van bewust als hun bedrijf wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen of om terrorisme financieren. En toch gebeurt het.

Daarom is deze wet in het leven geroepen: het verplicht u om te onderzoeken wie uw klanten precies zijn, maar ook om ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden. Op die manier helpt uw bedrijf actief mee om criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.

De toezichthouders van de Wwft

De controle op de naleving van de Wwft wordt gedaan door de volgende toezichthouders:

Op de site van de belastingdienst vindt u terug welke branches onder welke toezichthouders vallen.

Hoe voldoet u aan de Wwft?

Wanneer u als instelling moet voldoen aan de Wwft moet u de indentiteit van uw klanten vaststellen en nagaan wie de uiteindelijke belanghebbende (ultimate beneficial owner/UBO) van een transactie is. Wanneer u de UBO gevonden heeft moet u controleren of er sancties tegen deze persoon bestaan en moet u nagaan of de deze persoon negatief in de publiciteit is geweest. In veel gevallen bent u ook verplicht om te kijken of de belanghebbende een politiek prominent persoon (Politically Exposed Person/PEP) is.

Het is belangrijk dat u dit onderzoek documenteert nadat u dit onderzoek heeft uitgevoerd. Handelzeker heeft een oplossing gemaakt waarmee u dit onderzoek op een efficiente manier kunt uitvoeren en documenteren.

Daarnaast moeten meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties melden aan de FIU-Nederland. Dit zijn transacties die voldoen aan bepaalde indicatoren. De FIU beoordeelt of een transactie inderdaad verdacht is en kan dit vervolgens doorgeven aan een opsporingsdienst.

01.
Controleer of u moet voldoen aan de Wwft.
Valt u onder de Wwft? Bekijk hier of u moet voldoen aan de Wwft.
02.
Identificeer uw cliënt
Voordat u uw dienstverlening aanvangt vraag u uw cliënt naar de identiteitsgegevens en legt u deze vast.
03.
Verifieer de gegevens
U moest vaststellen dat de identiteitsgegevens (stap 2) overeenkomen met de werkelijke identiteit van u cliënt voordat u met de dienstverlening begint.
04.
Onderzoek wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) is
Wanneer uw cliënt een rechtspersoon is dient u de UBO te identificeren en zijn of haar identiteit te verifiëren. De UBO is een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten kan uitoefenen of de begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of trust. Het hebben van ‘aanzienlijke invloed’ is ook een punt waarop iemand UBO kan zijn. Daarnaast dient u een onderzoek in te stellen naar de zeggenschaps- en eigendomsstructuur van uw cliënt.
05.
Onderzoek of de UBO(s) op een internationale sanctielijst staat of een politiek prominent persoon (PEP) is en documenteer dit onderzoek.
Controleer of uw cliënt, of de UBO van uw cliënt een bepaalde publieke functie binnen of buiten Nederland bekleedt. Betrek in dit onderzoek ook familieleden en naasten. Onderzoek tevens of uw cliënt, of de UBO van uw cliënt op een internationale sanctielijst voorkomt.
06.
Schat de risico's in
Vorm een oordeel over doel en aard van de zakelijke relatie, en over de aard van de transactie en herkomst en bestemming van middelen om een risico-inschatting te maken. Win informatie in bij uw cliënt. Wat wilt uw cliënt, waarom, hoe, en is dit wel logisch?
07.
Blijf uw klant monitoren
Ook na de eerste risico-inschatting moet u aandacht blijven besteden aan het risicoprofiel van uw cliënt. Check of transacties afwijken van het normale gedragspatroon van uw cliënt. Voldoet uw cliënt nog aan het risicoprofiel dat u hebt opgesteld?
08.
Wanneer uw cliënt geintroduceerd wordt door een andere partij
Als uw cliënt wordt geïntroduceerd door een andere adviseur, kunt u identificatie en verificatie overnemen van die andere partij. Maar u moet wel nagaan of identificatie en verificatie correct door andere adviseur hebben plaatsgevonden: vraag gegevens hieromtrent op. U bent verantwoordelijk. U dient zelf stap 6 en 7 uit te voeren.
09.
Beoordeel of transacties ongebruikelijk zijn
U dient ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Een transactie is ongebruikelijk wanneer deze voldoet aan één of meerdere indicatoren. Voor elke meldergroep gelden specifieke verplichtingen.
10.
Meld ongebruikelijke transacties
Merkt u een ongebruikelijke transactie op? Een voorgenomen of al verrichte ongebruikelijke transactie dient onverwijld gemeld te worden bij FIU-Nederland. Op de website van FIU-Nederland vindt u een toelichting op de meldprocedure.

Bron: D.S. Kolkman CFE, mr. dr. B. Snijder-Kuipers en mr. A.T.A. Tilleman

De toekomst van de Wwft

De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die sinds 2008 van kracht is geworden is sindsdien al meerdere malen gewijzigd.

De vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie (4th Anti-Money Laundering Directive – 4AMLD) moest vóór 27 juni 2017 door alle Europese lidstaten ingevoerd zijn (in een gewijzigde versie van de Wwft). Deze deadline is niet gehaald.

De nieuwe Wwft regelt onder meer een aanscherping van het cliëntenonderzoek en vraagt van accountants extra aandacht voor bijzondere transactiepatronen en risicovolle transacties.

De woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigt dat de deadline niet is gehaald. “De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn vindt hoofdzakelijk plaats door middel van een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Het concept wetsvoorstel dat hierin voorziet (het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn) wordt naar verwachting nog voor de zomer ingediend bij de Raad van State. Beoogd wordt om het concept wetsvoorstel vervolgens kort na de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer. De bepalingen uit de vierde anti-witwasrichtlijn met betrekking tot het UBO-register worden met een afzonderlijk wetsvoorstel geïmplementeerd, dat later zal worden behandeld, naar verwachting in de tweede helft van 2017.”

Met de instemming van de ministerraad hebben de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie op 14-07-2017 het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet 4e anti-witwasrichtlijn gepubliceerd.

Dit ontwerp wetsvoorstel voorziet hoofdzakelijk in wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is in de zomer van 2016 openbaar geconsulteerd. Veel partijen, waaronder de brancheorganisaties van de instellingen die onder de Wwft vallen, hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het ontwerpwetsvoorstel te reageren. In het vandaag gepubliceerde document wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de ontvangen reacties en de wijze waarop daarmee is omgegaan. Het ontwerp wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Beoogd wordt om het ontwerp wetsvoorstel kort na de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen.

Het verslag kan hier worden geraadpleegd.

Moet u voldoen aan de Wwft?

Zeker weten of u Wwft-plichtig bent? Vraag het ons!