Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Handelzeker B.V.

Tot stand gekomen op 26 maart 2019.

Algemene Voorwaarden van Handelzeker B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met geregistreerd adres: Maanweg 174 (3e etage), 2516 AB Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68056036.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals hierna vermeld.
 • Account: de door de Klant aan te maken online account ten behoeve van toegang tot de Databanken van Handelzeker B.V.
 • Databank(en): de Customer Due Diligence Database en Company Database, welke zijn gecreëerd en onderhouden door en in eigendom zijn van Handelzeker B.V., tot welke online databanken de Klant toegang zal krijgen krachtens de Overeenkomst.
 • Dienst(en): Alle diensten c.q. werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Handelzeker B.V. voor of ten behoeve van de Klant heeft verricht krachtens de Overeenkomst.
 • Fair Use Policy: Krachtens de Overeenkomst biedt Handelzeker B.V. de Klant zogenoemde “Freedom Access”, hetgeen betekent dat het maximum aantal door de Klant in de Databanken uit te voeren zoekopdrachten is beperkt tot 2.000 (tweeduizend) per jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Handelzeker B.V.: Handelzeker B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 68056036.
 • Honorarium: De financiële vergoeding voor uitvoering van de diensten krachtens de Overeenkomst, welk Honorarium een vaste jaarlijkse vergoeding is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Klant: Degene met wie de Overeenkomst is gesloten.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst van opdracht (zoals bepaald in artikel 7:400 BW) gesloten tussen Handelzeker B.V. en de Klant.
 • Partijen: Handelzeker B.V. en de Klant.
 • Product(en): Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Klant en Handelzeker B.V.

Artikel 1: Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Diensten, Producten en Overeenkomsten gesloten tussen Handelzeker B.V. en de Klant, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Handelzeker B.V., waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In dit geval treden Handelzeker B.V. en de Klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Handelzeker B.V. zijn overeengekomen.

Indien Handelzeker B.V. niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Handelzeker B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

In deze Algemene Voorwaarden betekent de term “schriftelijk” eveneens per e-mail.

Artikel 2: Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Handelzeker B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Handelzeker B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Handelzeker B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Handelzeker B.V. schriftelijk anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Handelzeker B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3: Totstandkoming en duur overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Klant van de aanbieding en/of offerte van Handelzeker B.V.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

Na verloop van de duur zal de Overeenkomst voor één jaar van rechtswege worden verlengd, tenzij de Overeenkomst tijdig (i.e. met inachtneming van de opzegtermijn zoals hieronder bepaald) door een der partijen wordt opgezegd.

Artikel 4: Beëindiging overeenkomst en opzegtermijn

De Overeenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd. Toepassing van artikel 7:408 BW wordt hierbij uitgesloten.

De Overeenkomst wordt na afloop van de duur van de Overeenkomst van rechtswege verlengd, tenzij een der Partijen de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

Handelzeker B.V. en de Klant kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn onmiddellijk voortijdig te beëindigen.

Artikel 5: Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Handelzeker B.V. de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg gaan aangaande aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Handelzeker B.V. zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Handelzeker B.V. de Klant hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Handelzeker B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Handelzeker B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Handelzeker B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Handelzeker B.V. kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en Handelzeker B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen tussen beide partijen.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst

Handelzeker B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Handelzeker B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Handelzeker B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Handelzeker B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Klant niet wordt betaald, is Handelzeker B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Handelzeker B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Handelzeker B.V.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Handelzeker B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7: Account

Om toegang te verkrijgen tot de Databanken dient de Klant een account aan te maken.

De Klant dient hierbij zijn persoonsgegevens in te vullen.

De toegang tot de Databanken is een persoonlijk recht. Het is nimmer toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derden te gebruiken.

Artikel 8: Toegang tot gegevens en database

De Klant krijgt per direct toegang tot het gebruik van de gegevens van de Company Database. De Klant krijgt toegang tot de gegevens van Customer Due Diligence Database, nadat de Klant het Honorarium volledig heeft voldaan.

De Klant krijgt inloggegevens van Handelzeker B.V. waarmee de Klant toegang verkrijgt tot de Databanken.

De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor het geheimhouding van zijn inloggegevens. Handelzeker B.V. kan voor het verlies of de gevolgen van het openbaar bekend worden van de inloggegevens niet aansprakelijk gehouden worden, tenzij dit aan Handelzeker B.V. toe te rekenen is.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

Handelzeker B.V. behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Databankenwet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de gegevens opgenomen in de Databanken komen toe aan Handelzeker B.V.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Databanken komen toe aan Handelzeker B.V.

Artikel 10: Toegang- en gebruiksrechten

Handelzeker B.V. verschaft de Klant het niet-overdraagbare recht tot toegang tot en gebruik van de gegevens opgenomen in de Databanken.

Het gebruiksrecht kent onder meer de volgende beperkingen:

 • het is de Klant niet toegestaan de toegang tot de Databanken aan derden te verlenen;
 • het is de Klant niet toegestaan om de gegevens verkregen uit de Databanken in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken;
 • het is Klant niet toegestaan gegevens verkregen uit de Databanken te wijzigen, of aan te passen.
 • Het is de Klant niet toegestaan om de gegevens verkregen uit de Databanken openbaar te maken, te verspreiden of door te verkopen.

Artikel 11: Prijzen en tarieven

Het Honorarium en/of de prijzen en tarieven zijn in EUR (euro) uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium en/of de prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Handelzeker B.V.

Van alle eventuele bijkomende kosten zal Handelzeker B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant opgaaf doen.

Artikel 12: Wijziging Honorarium, prijzen en/of tarieven

Handelzeker B.V. behoudt zich het recht voor om gedurende de Overeenkomst het Honorarium, de prijzen en/of tarieven te verhogen, ook wanneer het Honorarium, de prijzen en/of tarieven niet onder voorbehoud zijn gegeven.

Handelzeker B.V. stelt de Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een verhoging van het Honorarium, de prijzen en/of tarieven.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijzen en/of tarieven plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Handelzeker B.V. rustende verplichting ingevolge de wet (waaronder doch niet uitsluiten een verhoging van BTW en/of andere belastingen/heffingen);
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de kosten (waaronder doch niet uitsluitend grondstoffen en lonen) en/of gebaseerd is op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 • bedongen is dat de uitvoering van de Overeenkomst langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal plaatsvinden.

Het Honorarium en/of de prijzen en tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform de indexeringscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek afgerond op hele euro’s, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving aan de Klant noodzakelijk is.

Handelzeker behoudt het recht om standaardprijzen te hanteren bij een nieuw contractperiode.

Artikel 13: Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Klant. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Klant.

De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem/haar deze ter beschikking staan of aan hem/haar ter hand worden gesteld.

Indien de Klant op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 14: Termijnen

Indien een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien Handelzeker B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de termijn aan nadat de Klant deze aan Handelzeker B.V. heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Klant Handelzeker B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Handelzeker B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om enige tekortkoming te zuiveren.

Artikel 15: Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Handelzeker B.V. aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling dient vooraf te geschieden, i.e. voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij anders afgesproken.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Handelzeker B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen middels verrekening.

Het Honorarium wordt jaarlijks gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle eventuele aanvullende Diensten worden maandelijks gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Handelzeker B.V. is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Klant te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Handelzeker B.V. en de Klant kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente zal zijn verschuldigd.

In geval van faillissement, bewindvoering, surseance van betaling, WSNP, curatele, of liquidatie zijn alle factuurbedragen en/of overige vorderingen van Handelzeker B.V. en/of overige verplichtingen van de Klant jegens Handelzeker B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16: Incassokosten

Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant, waaronder doch niet uitsluitend de buitengerechtelijke (incasso)kosten die gelijk worden gesteld aan 15% (vijftien procent) van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 90 (negentig euro) voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Alle gerechtelijke kosten (inclusief griffierechten en advocaatkosten) en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Handelzeker B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Handelzeker B.V. totdat de Klant hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang de eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Klant, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

Artikel 18: Opschorting

Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Handelzeker B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, waaronder doch niet uitsluitend de opschorting van het recht tot toegang tot de Databanken.

Voorts is Handelzeker B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Handelzeker B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Handelzeker B.V. kan worden gevergd.

Ingeval van opschorting behoudt Handelzeker B.V. het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19: Ontbinding

Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Handelzeker B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Voorts is Handelzeker B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Handelzeker B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Handelzeker B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Handelzeker B.V. kan worden gevergd;
 • de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Klant komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Handelzeker B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Indien Handelzeker B.V. de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Handelzeker B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten en niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Klant, is de Klant aansprakelijk voor de door Handelzeker B.V. geleden schade.

Artikel 20: Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Partijen worden toegerekend indien de tekortkoming niet te wijten is aan hun schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt – in aanvulling op de wettelijke bepalingen – in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Partijen geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor Partijen redelijkerwijs niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Partijen kan worden verlangd.

Handelzeker B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Handelzeker B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien Handelzeker B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is Handelzeker B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

Handelzeker B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Handelzeker B.V.

Handelzeker B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant.

Handelzeker B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Handelzeker B.V. is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Handelzeker B.V. kenbaar behoorde te zijn.

Handelzeker B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten zoals verstrekt door de Klant.

Indien Handelzeker B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Handelzeker B.V. in ieder geval en te allen tijde beperkt tot maximaal € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Handelzeker B.V. vervalt in ieder geval na één maand nadat de Klant bekend is geraakt met enige schade of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Binnen voornoemde termijn van 1 (één) maand dient de Klant Handelzeker deugdelijk en gemotiveerd te informeren over de schade, op straffe van verval van enige (schade)vordering van de Klant.

Artikel 22: Vrijwaring

De Klant vrijwaart Handelzeker B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

Indien Handelzeker B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Handelzeker B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan.

Artikel 23: Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Handelzeker B.V. en de door Handelzeker B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 (één) jaar vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

Artikel 24: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle informatie waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.

Artikel 25: Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Klant aan Handelzeker B.V.verstrekt en Handelzeker B.V. verzamelt, zal Handelzeker B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren in overeenstemming met de relevante toepasselijke wetgeving, waaronder doch niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor nadere informatie aangaande privacy en het gebruik van cookies wordt verwezen naar het Privacy Statement van Handelzeker B.V. zoals gepubliceerd op haar website: https://handelzeker.nl.

Artikel 26: Wijziging van Algemene Voorwaarden

Handelzeker B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook van toepassing zijn op reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 27: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Handelzeker B.V. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 28: Terhandstelling

De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand of tijdens het sluiten van de Overeenkomst rechtens ter hand gesteld aan de Klant.

Bijlage 1: Voorwaarden voor eindgebruikers zakelijke kredietrapporten

1. Gebruiksbeperkingen

1.1 Op het gebruik van informatie (hierna te noemen: ‘Informatie’) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing (hierna te noemen: ‘Gebruiksvoorwaarden’). De informatie wordt u (hierna te noemen: ‘Eindgebruiker’) in licentie gegeven en is uitsluitend bestemd voor intern zakelijk gebruik door Eindgebruiker. Deze licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt tot de Looptijd (zoals beschreven in paragraaf 8.2 hieronder) en onderhevig aan de beperkingen die hierin zijn opgenomen. Wij behouden alle eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, databaserechten en overige intellectuele eigendomsrechten) vervat in de Informatie in welke vorm dan ook en Eindgebruiker verkrijgt alleen die gebruiksrechten die uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend.

1.2 Eindgebruiker mag geen Informatie opvragen of beschikbaar stellen ten behoeve van gebruik door anderen, met inbegrip van een moederonderneming, dochteronderneming, gelieerde entiteit, franchisenemer of distributeur van Eindgebruiker. Eindgebruiker mag geen Informatie beschikbaar stellen aan anderen in welke vorm dan ook, tenzij dit door de wet wordt voorgeschreven en Eindgebruiker ons hiervan in kennis heeft gesteld of tenzij Eindgebruiker onze voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor heeft.

1.3 Eindgebruiker mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen Informatie gebruiken die verband houdt met het verstrekken van advies of doen van aanbevelingen aan anderen, het publiceren van Informatie in de nieuwsmedia, het opnemen of gebruiken van Informatie in om het even welke database of marketinglijst die aan derden wordt verstrekt, het gebruiken van Informatie voor het genereren van (statistische) Informatie die aan derden wordt verstrekt of zal worden verstrekt, het gebruiken van Informatie voor het maken van vergelijkingen met andere informatiedatabases die aan derden worden verstrekt of toestaan dat Informatie hiervoor wordt gebruikt, of het verstrekken van Informatie in gerechtelijke of administratieve procedures, met inbegrip van procedures voor openbaarmaking, tenzij de wet dit voorschrijft en Eindgebruiker ons van deze wettelijke verplichting in kennis heeft gesteld.

1.4 Eindgebruiker mag Informatie uitsluitend gebruiken in verband met de specifieke handeling waarvoor deze Informatie oorspronkelijk is opgevraagd. Eindgebruiker mag Informatie niet in sublicentie geven, doorverkopen of verder verspreiden.

2. Kopiëren

Eindgebruiker mag Informatie niet kopiëren, downloaden, in batches verzamelen, uploaden of op enige andere wijze reproduceren met als doel de Informatie samen te voegen, behoudens dat Eindgebruiker een kopie of back-up van de Informatie mag maken om een intern archief te beheren of om wet- en regelgeving na te leven. Een dergelijk(e) back-up of archief mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

3. Naleving van wet- en regelgeving

3.1 Eindgebruiker zal de Informatie niet gebruiken als factor bij het vaststellen of iemand in aanmerking komt (i) voor een lening of verzekering die voornamelijk voor persoonlijke doeleinden, gezins- of huishoudingsdoeleinden wordt gebruikt of (ii) voor een dienstbetrekking. Verder zal Eindgebruiker de Informatie niet gebruiken om zich in te laten met oneerlijke, concurrentiebeperkende of misleidende praktijken en zal Eindgebruiker de Informatie alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van wet- en regelgeving inzake telemarketing, aanbiedingen aan klanten (met inbegrip van aanbiedingen per fax en of via e-mail), gegevensbescherming, privacy en corruptiebestrijding.

3.2 Eindgebruiker verbindt zich om met betrekking tot persoonsgegevens die zijn vervat in de Informatie de volgende verplichtingen na te komen: (i) Eindgebruiker zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor intern zakelijk gebruik in verband met de specifieke handeling waarvoor de Informatie oorspronkelijk is opgevraagd; (ii) Eindgebruiker waarborgt dat deze persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt door personeel dat hiervoor bevoegd en geschoold is; (iii) Eindgebruiker neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen en past veiligheidsprocedures toe en houdt deze in stand om deze persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies of ongeoorloofde verspreiding; en (iv) Eindgebruiker zorgt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming dat deze persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven.

4. Beperking van aansprakelijkheid

4.1 EINDGEBRUIKER STEMT ERMEE IN DAT WIJ (OF ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE), ZELFS AL ZIJN WE OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE, MET INBEGRIP, ZONDER ENIGE BEPERKING, VAN VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT GENOMEN BESLISSINGEN OVER KREDIETVERLENING, WINSTDERVING, VERLIES VAN BESPARINGEN OF GOODWILL EN VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT HANDELINGEN VAN DERDEN.

4.2 IN GEEN GEVAL IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST HOGER DAN HET HOOGSTE VAN DEZE TWEE BEDRAGEN (I) HET BEDRAG DAT WE ONTVANGEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN DE SPECIFIEKE INFORMATIE AAN EINDGEBRUIKER DIE VOORWERP IS VAN DE VORDERING OF (II) EEN BEDRAG TER HOOGTE VAN € 20.000,-.

5. Afstand van garanties

5.1 Hoewel wij uitgebreide procedures toepassen voor het actueel houden van de database en het in stand houden van accurate gegevens erkent Eindgebruiker dat de Informatie enige fouten kan bevatten. Eindgebruiker aanvaardt dat hij (i) verantwoordelijk is voor het vaststellen of de Informatie voldoende is voor het gebruik door Eindgebruiker en (ii) volledig dient af te gaan op zijn eigen vaardigheden en oordeel bij het gebruik van de Informatie.

5.2 ALLE INFORMATIE WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN ‘ZOALS DEZE IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’. TENZIJ ANDERS BEPAALD IN DEZE VOORWAARDEN WIJZEN WE ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK DAN WEL IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES MET BETREKKING TOT NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN DE HAND. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF LETSEL GEHEEL OF TEN DELE VOORTVLOEIENDE UIT ONS HANDELEN BIJ HET VERKRIJGEN, OPSTELLEN, VERZAMELEN, INTERPRETEREN OF RAPPORTEREN VAN INFORMATIE.

6. Intellectueel eigendom

Eindgebruiker erkent en stemt ermee in dat de Informatie ons eigendom is en het volgende omvat: (a) werken van oorspronkelijk auteurschap, waaronder gebundelde Informatie die onze selectie, opmaak, coördinatie en uitdrukking van deze Informatie bevat of reeds bestaand materiaal dat Eindgebruiker heeft gemaakt, verzameld of samengesteld; (b) vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen; en (c) informatie waarbij we veel tijd en geld hebben gestoken in het opstellen, ontwikkelen en onderhouden ervan, waardoor verduistering of ongeoorloofd gebruik door anderen voor commercieel gewin ons oneerlijk of onherstelbaar zou benadelen. Eindgebruiker stemt ermee in geen handelen of nalaten te zullen begaan of van zijn agenten, medewerkers of derden te zullen toestaan dat afbreuk doet aan ons auteursrecht, onze databaserechten of overige eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten vervat in de Informatie. Eindgebruiker zal zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op geen enkele wijze handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken of auteursrechtelijk beschermd materiaal van ons gebruiken in vermeldingen of reclame. Eindgebruiker dient op ons verzoek alle geautoriseerde kopieën van dergelijke Informatie onze auteursrecht- en eigendomsrechtvermelding te reproduceren.

7. Vrijwaring

Eindgebruiker stemt ermee in ons te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen met betrekking tot alle (rechts)vorderingen jegens ons die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Informatie door: (i) natuurlijke personen of rechtspersonen die niet uit hoofde van deze Overeenkomst zijn gemachtigd tot toegang tot en/of gebruik van de Informatie; en (ii) Eindgebruiker, tenzij dit gebruik in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Overige

8.1 Niettegenstaande de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden zal onze aansprakelijkheid jegens Eindgebruiker bij dood of letsel veroorzaakt door eigen nalatigheid of nalatigheid van diens medewerkers, agenten of onderaannemers, of bij bedrieglijke onjuiste weergave, niet worden beperkt.

8.2 De looptijd van de licentie van Eindgebruiker voor specifieke Informatie (of een onderdeel daarvan) gaat in op de datum waarop deze Informatie door Eindgebruiker is verkregen (hierna te noemen: ‘Looptijd’). Bij schending door Eindgebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden zijn wij gerechtigd deze licentie onverwijld na schriftelijke kennisgeving aan Eindgebruiker te beëindigen.

8.3 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, deze Overeenkomst is opgesteld volgens Nederlands recht en beide partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

8.4 Onverminderd eventuele andere rechten waarover wij op grond van deze Overeenkomst of de wet beschikken, kunnen we, indien we naar ons inzicht redelijkerwijs kunnen aannemen dat Eindgebruiker deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, de toegang van Eindgebruiker tot de Informatie opschorten gedurende het onderzoek naar de schending. Onderzoeken zullen onverwijld worden uitgevoerd en Eindgebruiker stemt ermee in zijn medewerking aan ons te verlenen tijdens een dergelijk onderzoek.

8.5 Na het verstrijken of beëindigen van de Looptijd met betrekking tot de Informatie dient Eindgebruiker onverwijld alle originelen en kopieën van enige Informatie te verwijderen, vernietigen of retourneren, tenzij wij Eindgebruiker andere instructies geven, en dient Eindgebruiker ons op verzoek een schriftelijk bewijs hiervan te overleggen. Deze bepaling is niet van toepassing op de gearchiveerde kopieën van de Informatie zoals toegestaan in voornoemde paragraaf 2.