PEP & Wwft: zaken doen met een Politically Exposed Person

PEP & Wwft: zaken doen met een Politically Exposed Person

Sinds de aanscherping van de Wwft in 2018 wordt de term PEP weer vaker gebruikt. Met deze afkorting wordt verwezen naar een Politically Exposed Person of, in het Nederlands, een Politiek Prominent Persoon (PPP). Transacties met deze personen brengen doorgaans een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich mee. Maar hoe zit het precies met de PEP en de Wwft? Mag u dan wel zaken doen met politiek prominente personen?

Wat is een PEP precies?
Volgens artikel 2 uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 vallen in ieder geval personen met de volgende functies onder de politically exposed persons:

 1. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris
 2. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan
 3. lid van het bestuur van een politieke partij
 4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat
 5. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank
 6. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten
 7. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf
 8. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Echter, ook familieleden of naaste geassocieerden (zakenpartners) vallen onder de definitie. Samen met de politiek prominente personen zijn zij vaker vatbaar voor corruptie, waardoor er verscherpt cliëntenonderzoek vereist is bij transacties met deze personen. Lagere functionarissen zoals ambtenaren, administratief medewerkers en lokale politici vallen overigens niet onder de PEP voor de Wwft. 

Mag u zaken doen met een PEP volgens de Wwft?

Ja, u mag zeker een zakelijke relatie aangaan met een PEP volgens de Wwft, alleen zult u wel aanvullende maatregelen moeten treffen om het risico op witwassen of de financiering van terrorisme te beperken. U bent dus verplicht een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren waarbij u extra aandacht besteedt aan het verifiëren van gegevens als uw cliënt of de UBO een PEP blijkt te zijn.

Extra beheersmaatregelen

Om het hogere risico te beperken en te beheersen verzamelt en controleert u aanvullende informatie over de cliënt. Welke extra beheersmaatregelen precies nodig zijn, zijn afhankelijk van een risicobeoordeling op basis van de cliënt, de transactie, het product en het corruptieniveau in het betrokken land of gebied. U kunt hierbij denken aan zaken als:

 • Bron van het vermogen
  Bij een verscherpt cliëntenonderzoek moet u vaststellen wat de bron is van het eigen vermogen van uw cliënt of UBO. U kunt hier onder andere aangiftes van belastingen, loonstrookjes of kopieën van door accountants gecontroleerde rekeningen voor gebruiken. U dient te kunnen bevestigen dat de gebruikte middelen voor de transactie niet afkomstig zijn uit criminele activiteiten.
 • Familieleden en zakenpartners
  Afhankelijk van het risiconiveau van de cliënt vergaart u extra informatie naasten en geassocieerden. Kortom, u verricht uw cliëntenonderzoek ook op over directe familieleden en zowel huidige als vroegere zakenpartners van uw cliënt – en hun zakelijke activiteiten.
 • Uitgebreide transactiemonitoring
  Naast het onderzoeken van de bron van het vermogen en de familieleden en zakenpartners wordt als extra beheersmaatregel vaak ook om over te stappen op een uitgebreidere transactiemonitoring en een verhoging van het aantal periodieke evaluaties.

Meer weten over PEP & Wwft?

Wilt u meer informatie over de combinatie van een PEP en de Wwft? Checken of uw cliënt een politiek prominent persoon is? Of weten welke beheersmaatregelen u nog meer kunt treffen? We helpen u er graag bij. Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

Neem nu contact op